KAIP AUTOMATIZUOTI KOMANDIRUOTES IR EFEKTYVIAI VALDYTI INFORMACIJĄ

Darbuotojo komandiruotės sąvoka ir ypatumai yra numatyti LR darbo kodekse, LR pelno mokesčio įstatyme, LR Vyriausybės nutarime "Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo".

Remiantis minėtais teisės aktais, darbuotojo komandiruotė yra jo darbo pareigų atlikimas kitoje vietoje, negu yra jo nuolatinė darbo vieta. Komandiruotės metu darbuotojui mokamas darbo užmokestis, dienpinigiai, kompensuojamos papildomos sąnaudos  (transporto, kelionės, nakvynės ir kitos išlaidos) ir kompensuojamas kelionės laikas.Siunčiant darbuotoją į komandiruotę, vadovui reikia sekti visą su komandiruote susijusią informaciją - komandiruotės datas, šalis, dienpinigius, išmokėtą avansą, perduoto automobilio numerius, projektą, klientą, pas kurį vykstama, numatytus komandiruotės tikslus, renginio pavadinimą ir kitą reikalingą informaciją. 

Kai įmonėje nemaža dalis darbuotojų nuolat vyksta į komandiruotes, atsiranda būtinybė valdyti komandiruočių informaciją, automatizuoti dienpinigių apskaičiavimą, ruošti dokumentaciją, informuoti reikiamus darbuotojus ir vadovus bei buhalteriją.

Siekiant išvengti žmogiškųjų klaidų, sutaupyti laiko ir patogiai valdyti visą reikiamą informaciją, komandiruočių procesas gali būti automatizuojamas komandiruočių valdymo programos pagalba.

HCM.LT komandiruočių valdymo programa


Dienpinigių skaičiavimas Lietuvoje ir vykstant į užsienį


Darbo kodekso 107 straipsnio 3 punktas numato, kad dienpinigiai darbuotojui  privalo būti mokami, jeigu darbuotojo komandiruotė trunka ilgiau negu darbo diena (pamaina) arba darbuotojas komandiruojamas į užsienį. Dienpinigių maksimalius dydžius ir jų mokėjimo tvarką nustato LR Vyriausybės nutarimas "Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo".

Remiantis šiais teisės aktais, dienpinigių darbuotojui galima nemokėti tik tada, kai komandiruotė yra Lietuvoje ir trunka vieną dieną. Jeigu komandiruotė Lietuvoje trunka ilgiau nei vieną komandiruotės darbo dieną, skaičiuojamas 15 eur dienpinigių dydis. 

Kai darbuotojas komandiruojamas į užsienį, net už 1 vienos dienos komandiruotę skaičiuojami dienpinigiai pagal LR Vyriausybės patvirtintus maksimalius dienpinigių dydžius, t.y. mokami 100 procentų dienpinigiai.


Vykstant į komandiruotę į kelias valstybes už faktiškai konkrečioje valstybėje išbūtas komandiruotės dienas nuo atvykimo į tą valstybę dienos mokami dienpinigiai, apskaičiuoti pagal tai valstybei nustatytą dydį. Komandiruotės dieną vykstant į kelias valstybes už tą komandiruotės dieną mokamas dienpinigių, apskaičiuotų pagal toms valstybėms nustatytus dydžius, vidurkis.

Ar galima mažinti dienpinigių mokėjimą?


Remiantis LR Vyriausybės patvirtintu "Dienpinigių mokėjimo tvarkos aprašu", dienpinigiai gali būti mažinami, jeigu mažesni dydžiai numatyti kolektyvinėje sutartyje ar darbo sutartyje. Kolektyvinėje ar darbo sutartyje nustatyti dienpinigių dydžiai negali būti mažesni kaip 50 procentų LR Vyriausybės patvirtintų maksimalių dienpinigių dydžių. 

Dienpinigių skaičiuoklė 


Naudojantis komandiruočių valdymo programa, dienpinigiai yra skaičiuojami automatiškai tiksliai pagal galiojančius teisės aktus. Dienpinigiai skaičiuojami pagal nurodytą komandiruotės trukmę, šalis ir nustatytą normą procentais. Todėl nieko nesupainiosite, nepamiršite ir išvengsite rankinio darbo ir žmogiškųjų klaidų. 

Automatinis dienpinigių skaičiavimas
HCM.LT komandiruočių sistemoje 

Komandiruočių dokumentacija 

Norint komandiruotės išlaidas pripažinti leidžiamais atskaitymais, būtina komandiruotę įforminti įmonės vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu ar kitokios formos sprendimu. 

LR pelno mokesčio įstatymo 21 straipsnyje nurodoma, kad komandiruote laikomas vadovo ar jo įgalioto asmens įsakymu (sprendimu), kuriame turi būti nurodyta komandiruotės tikslas, vieta (vietos), trukmė (jeigu komandiruotės metu vykstama į keletą užsienio valstybių, – buvimo kiekvienoje užsienio valstybėje trukmė) ir numatomos apmokėti išlaidų rūšys, įformintas darbuotojo išvykimas iš nuolatinės darbo vietos atlikti darbo funkcijų, tarnybinio pavedimo ar kelti kvalifikacijos. 

Komandiruočių valdymo sistema gali automatiškai derinti darbuotojų pateiktus elektroninius komandiruočių prašymus ir generuoti įsakymus bei ataskaitas. 

Norėdamas vykti į komandiruotę darbuotojas savo savitarnoje užpildo komandiruotės prašymą, nurodydamas reikiamą informaciją (datas, šalis, tikslą, kitą komandiruotei svarbią informaciją, pvz. automobilis, projektas, renginio pavadinimas ir pan.). Šių duomenų pagrindu gali būti automatiškai generuojamas įsakymas.

Vadovas sistemoje mato visus darbuotojų pateiktus elektroninius komandiruočių prašymu, įmonės kalendorių ir sprendimui priimti reikalingą informaciją. Apie užregistruotas ir patvirtintas komandiruotes informuojami visi reikalingi asmenys įmonėje. 

Komandiruočių sistema pagreitina darbuotojų komunikaciją su vadovais ir bendradarbiais. Komandiruočių derinimo procesas tampa greitesnis ir efektyvesnis. Komandruočių skaitmenizavimas sutaupo daug laiko ne tik patiems darbuotojams ir vadovams, bet ir nuima didelį darbo krūvį buhalterijai. 


Sistema automatiškai sugeneruoja komandiruočių įsakymus. Taip pat galima formuoti ataskaitas norimam periodui su visa susijusia informacija (komandiruojami darbuotojai, datos, šalys, tikslas, dienpinigiai, įsakymų numeriai ir t.t.).Vadovai gali bet kuriuo metu pasižiūrėti, ką veikia konkretus darbuotojas.
HCM.LT komandiruočių ir atostogų kalendorius


Komentarai

 1. King Casino Review - Macmerit
  King Casino is the 카지노 best review site for the iPhone and iPod touch. The app 메리트카지노 also offers a number of different jackpot types for each of the  Rating: 3.5 · ‎Review by Mac Merit

  AtsakytiPanaikinti
 2. The country is far from legalizing casinos for locals or opening additional casinos for locals end result of|as a result of} the government believes that the social influence of gambling might be detrimental for its locals. Addiction, legal activities, and broken households may end up} from gambling. Koreans are believed to be highly susceptible to gambling dependancy. Their tradition isn't mature sufficient to take care of temptations and stresses. Players from South Korea are xn--2q1br8z.com limited to some types of authorized betting. Horse racing, bike racing, lotteries, and some Toto-style sports betting choices are available.

  AtsakytiPanaikinti
 3. All you want is a little little bit of luck and a good strategy to comply with. In order to turn into a successful player, you should additionally be aware of|concentrate on|pay consideration to} the main poker guidelines and what every successful hand consists of. Auto Hold – A function obtainable in certain video poker games. If turned on, the sport mechanically chooses which cards to carry. Using the simple strategy for Jacks or Better will theoretically lead to an RTP of ninety nine.46%. All {you have to|you want to|you must} do is locate out one of the best ways you'll be able to|you probably can} play 메리트카지노 your first hand.

  AtsakytiPanaikinti

Rašyti komentarą